Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych  przy ul. Franciszkańskiej 14/16 95-070 Aleksandrów Łódzki zwany dalej placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail ..
1) Dane osobowe Pani/Pana dziecka* przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki, działań dydaktyczno-wychowawczych.
Dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawnych ciążących na administratorze (min. Ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe) w związku z realizacją zadań publicznych oraz wyrażoną zgodą na:

  1. przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki, witrynach w siedzibie Placówki, oficjalnym profilu Placówki portalu Facebook, publikacji w prasie i ich portalach oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook. Wówczas Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.
  2. w celu emisji materiałów audiowizualnych w celach wyłącznie reklamowych i dokumentacyjnych zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych

2) Dane zawarte we wniosku rekrutacyjnym będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celu rekrutacji i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (Obowiązek prawny zgodnie z Ustawą prawo oświatowe);
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnego profilu Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania będzie brak możliwości przystąpienia do rekrutacji pkt 2 lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych pkt. 1 lit a) brak możliwości publikowania zdjęć, filmów na stronie internetowej i w gablotach Szkoły, na portalu Facebook, w przypadku nie wyrażenia zgody na pkt. 1 lit b) brak możliwości utrwalania wizerunku Pani/Pana/dziecka w materiałach audiowizualnych oraz brak możliwości zadania pytania w przypadku nie udzielenia zgody na formularzu kontaktowym
7) Pani/Pana/dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.
8) Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.