Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Wicedyrektor szkoły
 3. Rada Pedagogiczna
 4. Rada Rodziców
 5. Samorząd Uczniowski

Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie oświatowej oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności:

 • Realizuje  prawo  każdego dziecka do nauki, wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju:
  • umożliwia  zdobycie  wiedzy  i umiejętności na poziomie programu szkoły podstawowej  specjalnej  dla  dziecka  upośledzonego  w  stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • przygotowuje do nauki w szkołach gimnazjalnych,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające indywidualnemu i społecznemu rozwojowi dzieci,
  • dostosowuje  treść, metody i organizację nauczania do możliwości psycho fizycznych uczniów,
  • umożliwia  korzystanie  z  opieki pedagogiczno – psychologicznej i innych specjalnych form pracy dydaktycznej,
  • sprawuje  opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
 •  Uznając odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci szkoła wzmacnia wysiłki wychowawcze domu rodzinnego poprzez:
  • rozwijanie  opieki  wychowawczej kompensującej braki i błędy w moralnym i  społecznym  rozwoju  dziecka,  a  w  szczególności poznanie warunków i potrzeb życiowych dziecka,
  • współpracę  z  organami  i  instytucjami  wspierającymi  pracę szkoły np. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, sadami rodzinnymi, opieką społeczna, świetlicami środowiskowymi. Uznając odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci szkoła wzmacnia

Celem Gimnazjum jest:

 • Kształcenie  i  wychowanie  dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie.
 • Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.
 • Umożliwienie wyrównywania szans uczniów ze środowisk uczniów wiejskich, rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych demoralizacją.
 • Przygotowanie ucznia do życia w zgodzie z ogólnie obowiązującymi normami współżycia społecznego.
 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

Celem Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest:

 • Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu.
 • Rozwijanie szacunku i zamiłowania do pracy.
 • Kształtowanie uczniów poszanowania mienia społecznego oraz poczucia obowiązku i dyscypliny pracy.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i świadomego kierowania swoim życiem. Kontynuowanie nauki i poszukiwanie wiedzy.
 • Kształtowanie aktywnych postaw w realizacji planów zawodowych.
 • Wychowanie uczniów w duchu humanizmu, tolerancji i zbliżenie między narodami, otwartego na drugiego człowieka.

Celami Szkoły Przysposabiającej do Pracy są:

 • Pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia
 • Ukształtowania pozytywnych postaw w stosunku do pracy, w tym dyscypliny i poszanowania mienia
 • Integracja uczniów ze środowiskiem
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie
 • Wdrażanie uczniów do samodzielności na miarę ich możliwości
 • Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej.