Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma dowolna

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli ZSS Aleksandrów Łódzki będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z udostępnieniem informacji przetworzonej.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty.
(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy decyzji odmownej wniosek musi spełniać wymagania określone w Art. 63  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096)


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.