Sprawy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641)

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535)

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się do podmiotu zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat; 
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 


Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 
Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego; 
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2. 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Złożenie wniosku

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony:

 • elektronicznie – na adres email Administratora:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP
 • listownie na adres:ul. Franciszkańska 14/16, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

 1. Obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Administratora.
 2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

WAŻNE

Administrator:

 1. może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
 2. może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
 3. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoprzez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji.

 

Terminy

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Administratora.

Opłaty

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Ograniczenia

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa; w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw; w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem.”

 

Informacja administratoradotycząca sytuacji ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Administratorem Danych Osobowych jestZespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim
 2. Inspektor ochrony danych osobowych - Pan Mariusz Stasiak vel Stasek, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cel przetwarzania - rozpatrzenie wniosku o udostępnienie do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane - podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
 6. Okres przechowywania - dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu obsługi wniosku i wydaniu danych lub decyzji odmownej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,ich przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem wyżej wymienionych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychna adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

Podkategorie