Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
  • skierowanie z organu prowadzącego szkołę tj. Starostwa Powiatowego w Zgierzu mieszczącego się przy ul. Sadowej 6a na podstawie orzeczenia i wniosku rodzica
  • podanie rodzica do dyrektora szkoły

Szkoła branżowa I stopnia:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
  • skierowanie z organu prowadzącego szkołę tj. Starostwa Powiatowego w Zgierzu mieszczącego się przy ul. Sadowej 6a na podstawie wniosku rodzica lub pełnoletniego ucznia
  • podanie rodzica lub pełnoletniego ucznia do dyrektora szkoły
  • opinia w sprawie wyboru kierunku kształcenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej